<div1 type="DB_ACpage" id="GLDBAC30006AC300060176"> <xptr type="pageFacsimile" doc="GLDBAC300060176"></xptr>
<p n="679">]<lb></lb>
Casual Poor Brot. Over 1:8:0 31:14:7<lb></lb>
1742 Decr. 9. Gave Elton0:3:6<lb></lb>
Two Passes0:1:6<lb></lb>
10. Stallard0:1:6<lb></lb>
Escutt0:2:6<lb></lb>
13. Paul Truelove Sick0:2:6<lb></lb>
15. Nason Lodging & Sick0:7:0<lb></lb>
A Pair of <rs type="placeName" id="GLDBAC30006_geo256">Shoes Gregory</rs>
<interp inst="GLDBAC30006_geo256" type="placeName" value="Shoes Gregory"></interp>
<interp inst="GLDBAC30006_geo256" type="type" value="undefined"></interp>
0:1:6<lb></lb>
Tyler a Petticoate0:1:0<lb></lb>
Briggs0:3:6<lb></lb>
Woolves0:3:0<lb></lb>
16. <rs type="persName" id="GLDBAC30006_n679-2">Tim. Dionis</rs>
<interp inst="GLDBAC30006_n679-2" type="given" value="Tim"></interp>
<interp inst="GLDBAC30006_n679-2" type="surname" value="Dionis"></interp>
<interp inst="GLDBAC30006_n679-2" type="gender" value="unknown"></interp>
Wife0:2:6<lb></lb>
<rs type="occupation" id="GLDBAC30006_occ128">Cloths</rs>
<interp inst="GLDBAC30006_occ128" type="occupation" value="Cloths"></interp>
<rs type="persName" id="GLDBAC30006_n679-3">Sarah Hopkins</rs>
<interp inst="GLDBAC30006_n679-3" type="given" value="Sarah"></interp>
<interp inst="GLDBAC30006_n679-3" type="surname" value="Hopkins"></interp>
<interp inst="GLDBAC30006_n679-3" type="gender" value="female"></interp>
No. 36.1:7:1<lb></lb>
17. Two Passes.0:1:0<lb></lb>
18. Making Hopkins Gown0:2:6<lb></lb>
Four Passes0:2:0<lb></lb>
20. Cloths Martin(38.)0:14:6<lb></lb>
21. Hopkins(40.)0:10:6<lb></lb>
24. Mrs. Wood Coach removing a Woman with Child0:2:0<lb></lb>
25. Mr. Todd removing a Do0:2:6<lb></lb>
29. Nason Lodging & Subsistance0:3:0<lb></lb>
A Handkerchief Hutchinson0:1:0<lb></lb>
Woolves0:2:6<lb></lb>
Schooling Stedman0:1:6<lb></lb>
6:8:1<lb></lb>
Janry. 1 Wallace Passed0:1:0<lb></lb>
3. Shoes Oldham0:2:6<lb></lb>
A Shirt Wallace0:3:0<lb></lb>
4. Removing a Woman With Child P Wood0:1:0<lb></lb>
5. Two Passes0:1:0<lb></lb>
8. Do. & Children0:1:6<lb></lb>
9. Dionis Wife0:0:6<lb></lb>
10. Two Women & Man Pass0:1:6<lb></lb>
12. Nason Lodging0:1:0<lb></lb>
Woolves0:2:6<lb></lb>
13. Johnson Sick0:2:6<lb></lb>
Lythgoe0:2:6<lb></lb>
Carried Over 1:0:6<lb></lb>
38:2:8</p>
</div1>

View as Text